Anmeldelse af Sex og Sundhed oktober 93/14

01/01/1994 at 12:00 am
Af: Søren Friis Smith
Nordisk Sexologi, nr. 12: 217-218 1994

Foreningen for Familieplanlægning – Sex og Samfund udgiver 2 gange årligt tidsskriftet Sex og Sundhed. Seneste nummer, oktober 93/14, var temaet: Unge Forældre.

lndholdet, ialt 20 sider, omfatter forord og fem artikler, hvoraf flere er skrevet af rådgivere for de unge.

Indledningsvist spørges om der i dag er flere helt unge kvinder, der gen- nemfører en uplanlagt graviditet end tidligere, og det tilføjes, at det endnu er for tidligt at besvare spørgsmålet. Svaret står dog på side 12. Det er der ikke.

I den første artikel, Unges ret til et kvalificeret valg, skrives med sympati for den unge gravide om hendes følelser og tanker. Konklusionen er, at den ende- lige beslutning om abort eller fødsel er den gravides – fordi ingen andre, herunder professionelle, kan vide, hvad der er rigtigt. Siden begyndelsen af 8Oerne har man dog vidst, at mor-barn-interaktionen blandt teenageforældre bliver ringere med faldende maternel alder. Dette forhold, og konsekvenserne heraf for den givne rådgivning og vejledning, behandles ikke.

Positive erfaringer med intensiv støtte hedder næste artikel, hvilket er i god overensstemmelse med internationale undersøgelsesresultater. Det gøres imidlertid ikke klart, at omsorgsevnen, uanset støtte, udspringer af den omsorg, den gravide selv modtog under opvæksten. Det er ikke en evne, der kan tilegnes på et kursus i pasning og pleje af nyfødte. – Mødrehjælpens »abortprojekt« omtales. Man får indtryk af, at Mødrehjælpens hovedinteresse er, at de yngste gennemfører graviditeterne. Selv om tekst og især kasuistikker problematiserer det at støtte den tvivlrådige gravide teenager i at fortsætte graviditeten, konkluderes dette ikke.

Artiklen Få unge forældre dokumenterer, at der på landsplan ikke er tale om en stigning i antallet af teenagefødsler, hverken absolut eller relativt – tværtimod. I såvel skandinaviske som internationale undersøgelser har en række problematiske forhold vist sig at være knyttet til fødsler blandt de yngste. Ny dansk statistik omtales. Her genfindes nogle af disse sammenhænge, herunder en stærk sammenhæng mellem tidligt gennemført første svangerskab og ringe samlet uddannelsesniveau.

Gid jeg havde vidst noget mere er et interview med en ældre teenagemor, en 20årig med et barn på ét år. Hun beskriver levende det i aldersgruppen hyppigt fundne fænomen: Udtalt isolation af den unge eneforsørger og hendes barn. Set i lyset af eksisterende dokumentation af sammenhængen mellem social isolation og risiko for omsorgssvigt, bør alarmklokkerne her lyde hos den professionelle.

Stort behov for sexrådgivning er en evaluerende omtale af projektet »sexlinien«, en telefonrådgivning, der primært benyttes af unge under 20 år. Her skal der blot erindres om, at manglende viden om prævention er fundet ikke at være nogen betydningsfuld faktor for fødsler i aldersgruppen. De nærmeste voksnes forventninger til den unge synes derimod at veje tungt.

Sammenfattende kan anføres, at Sex og Sundhed har udvist et prisværdigt initiativ ved at tage et vigtigt emne op, der vedrører en meget sårbar, omend talmæssigt stadig mindre gruppe. Forfatternes kendskab til den omfattende faglitteratur synes dog ikke i alle tilfælde at være helt tilstrækkelig. Det bliver problematisk, når holdninger, der ikke er forankret i viden, får indflydelse på den konkrete rådgivning og vejledning af unge.

Efter endt læsning er det vanskeligt helt at frigøre sig fra den tanke, at den generelle højredrejning, der internationalt også har lagt pres på den frie abort, har sat sit præg på danske ungdomsrådgiveres praksis. – Er det rigtigt, vækker det bekymring.